ฝ่ายอภิบาลแผนกเยาวชนสังฆมณฑลเชียงราย ได้จัดพิธีเปิดปีเยาวชน โอกาสปีเยาวชนระดับสังฆมณฑล

วันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2021
ณ อาสนวิหารแม่พระบังเกิดเชียงราย
ตัวแทนเยาวชนผู้เข้าร่วม 205 คน

กิจกรรมภาคเช้า

  • พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีเยาวชน โดยพระสังฆราชยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม
  • หลังพิธีบูชาขอบพระคุณ พิธีเปิดปีเยาวชน

กิจกรรมภาคบ่าย

  • กิจกรรมกลุ่มสันทนาการ
  • บรรยาย เรื่อง เนื้อหาสาระ ปีเยาวชน
  • พระคุณเจ้าพบปะเยาวชน เรื่อง จริยธรรม ว่าด้วยกฏหมายการทำแท้ง และหลักคำสอนเตือนใจของพระศาสนาจักร