ในโครงการปีเยาวชน 2021 “เพื่อนคู่คริสต์” (JOURNEY TOGETHER WITH CHRIST)
สิ่งที่สำคัญที่สุดอีกหัวข้อหนึ่งเลย คือการที่พระศาสนจักร หรือผู้ใหญ่ รับฟังเสียงและความคิดเห็นของเยาวชน
เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการอภิบาล ดูแลเยาวชนต่อไปในอนาคต

ใครจะรู้วิธีการอภิบาลเยาวชน ได้ดีเท่าเยาวชนเองหล่ะ จริงไหม​?

เพื่อนคู่คริสต์

ดังนั้นทางคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส แผนกเยาวชนได้ทำแบบสำรวจความเห็นของเยาวชน เรื่อง “เยาวชนกับพระศาสนจักรไทยก้าวไปด้วยกันอย่างไร” ในช่วงปี ค.ศ. 2019 และ 2020 / พ.ศ. 2562 และ 2563
เพื่อรับฟังเสียงและความคิดเห็นของเยาวชนและหน่วยงานของพระศาสนจักรซึ่งเกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบและเอื้อต่อการดําเนินงานอภิบาลและคุณภาพชีวิตของเยาวชนคริสตชน โดยข้อมูลที่ได้รับจากการสํารวจครั้งนี้ ผู้จัดทําแบบสํารวจจะนํามาใช้ในงานสัมมนาเยาวชนและปรับปรุงแผนงาน อภิบาลเยาวชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เยาวชนจะมีส่วนร่วมในการก้าวเดินไปด้วยกันอย่างไร

เยาวชนที่อายุ 15-29 ปี เข้าไปทำแบบสำรวจได้เลยที่ surveymonkey.com/r/CV3D9SY
ตั้งแต่วันนี้ จนถึง มิถุนายน 2564

หากมีข้อสงสัย ต้องการสอบถามเพิ่มเติม
ติดต่อได้เลยที่

cycforever@gmail.com
081-812-1916 / 086-028-5582 (พี่ตุ้ม)