บทภาวนาเพื่อเยาวชน
โอกาสปีเยาวชนของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย

ข้าแต่พระบิดาเจ้า ผู้ทรงเปี่ยมด้วยความรักและเมตตา
พวกลูกวอนขอเพื่อบรรดาคนหนุ่มสาวทั้งหลายในวัยอันงดงาม
เต็มเปี่ยมด้วยพลังแห่งความหวังและความฝันอันยิ่งใหญ่
โปรดให้พวกเขาเจริญเติบโตในวัยวุฒิ และดำเนินชีวิตในคุณธรรม ความรู้ และพระหรรษทานของพระองค์

ข้าแต่พระคริสตเจ้าผู้ทรงพระชนม์
พระองค์ทรงดำเนินชีวิตและปฏิบัติพันธกิจบนโลกนี้ ตามพระประสงค์ของพระบิดา
ทรงปรารถนาให้มนุษย์ทุกคนมีชีวิตที่สมบูรณ์
โปรดให้เยาวชนทั้งหลายค้นพบหนทางแห่งกระแสเรียกและพันธกิจที่เหมาะสมสำหรับแต่ละคน
และยินดีร่วมพันธกิจแห่งความรักและการรับใช้ของพระองค์ เพื่อช่วยเพื่อนมนุษย์ให้มีชีวิตที่สมบูรณ์

ข้าแต่พระจิตเจ้าผู้ประทานชีวิต
โปรดเติมเต็มชีวิตเยาวชนด้วยแสงสว่างแห่งการไตร่ตรอง และพลังสร้างสรรค์ของพระองค์
เพื่อพวกเขาจะไม่หลงเดินในทางมืดมนอันตราย แต่มีความปรารถนาและแรงบันดาลใจ เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น
ในความงดงาม ความดี และความจริง และดำเนินชีวิตอย่างเต็มศักยภาพ

ขอบพระคุณพระองค์สำหรับบรรดาเยาวชน ซึ่งเป็นพระพรของพระองค์
และเป็นพระหรรษทานสำหรับพระศาสนจักร อันเปรียบเสมือนบ้านและมารดาของพวกเขา
เป็นสถานที่ซึ่งพวกเขาสร้างมิตรภาพใหม่กับเพื่อนวัยเดียวกัน ร่วมกันก่อให้เกิดพลังที่ยิ่งใหญ่
ขอโปรดให้ผู้ใหญ่และผู้อภิบาล มีทัศนคติที่เปิดกว้าง พร้อมรับฟัง และร่วมเดินเคียงข้างกับพวกเขา

โปรดทรงระลึกถึงบรรดาเยาวชนที่ประสบปัญหาในรูปแบบต่าง ๆ
ซึ่งทำให้พวกเขาไม่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสงบสุขและสมศักดิ์ศรี
ขอโปรดบรรเทาความทุกข์ทรมานและความเจ็บปวดของพวกเขา
และขอให้ปัญหาต่าง ๆ ได้รับการแก้ไขและเยียวยาจากผู้มีอำนาจหน้าที่ และผู้มีน้ำใจดีทั้งหลาย

พวกลูกขอฝากเยาวชนทุกคนไว้กับพระแม่มารีย์
ขอพระแม่ทรงร่วมเดินทางกับพวกเขาเสมอไป
ขอบุญราศีเซซีลีอา บุดสี ว่องไว
บุญราศีบีบีอานา คำไพ ว่องไว
และบุญราศีมารีอา พร ว่องไว
ช่วยวิงวอนเพื่อบรรดาเยาวชนด้วยเทอญ อาแมน