ตารางกิจกรรมพิธีเปิดปีเยาวชน

HI-LIGHT

วัน : วันที่ 10 -12 ธันวาคม 2020
สถานที่: สามเณราลัย จอห์น ปอล นครสวรรค์

แผนกเยาวชนคาทอลิก สังฆมณฑลนครสวรรค์ ขอเชิญเยาวชน เข้าร่วม ค่ายเยาวชนระดับสังฆมณฑล เพื่อเปิดปีเยาวชน เรียนรู้การอภิบาลชุมชน เรียนรู้จักสร้าง ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน ไตร่ตรองรําพึงถึงบทบาทของเยาวชนที่มีต่อวัด ในระหว่างวันที่ 10 – 12 ธันวาคม 2020 ณ สามเณราลัย จอห์น ปอล นครสวรรค์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เยาวชนตระหนักถึงบทบาทเเละหน้าที่เกี่ยวกับงานของวัด
2. เพื่อให้เยาวชนเรียนรู้ถึงงานด้านสังคมเเละงานด้านอภิบาล
3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ของเยาวชนในสังฆมณฑลนครสวรรค์

วัน และสถานที่

วันพฤหัสบดีที่ 10 -12 ธันวาคม 2020
ณ สามเณราลัย จอห์น ปอล นครสวรรค์

ตารางกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2020 

08.30 น. ลงทะเบียน 
พิธีเปิดปีเยาวชน การประกาศแผนอภิบาลฯ และฉลองสามเณราลัยฯ 
การแข่งขันฟุตบอลประเพณี 

16.00 น. พิธีเปิดค่ายฯ  
16.30 น. กิจกรรมทำความรู้จัก 
17.30 น. พัก 
18.00 น. Thank You Party 
20.10 น. อาบน้ำ 
21.00 น. สวดค่ำ 
21.30 น. พักผ่อน 

วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2020 

07.00 น. มิสซาขอบพระคุณ 
08.15 น. อาหารเช้า 
09.00 น. กิจกรรมสันทนาการ 
09.30 น. ให้ความรู้เรื่องงานอภิบาลชุมชน 
10.00 น. งานอภิบาลชุมชน 
12.00 น. อาหารเที่ยง 

13.00 น. กิจกรรมสันทนาการ 
13.30 น. กิจกรรมฐาน 6 ฐาน 
16.00 น. อาหารว่าง 
16.30 น. กีฬา 
17.30 น. อาบน้ำ 
18.00 น. อาหารเย็น
19.30 น. สันทนาการ 
20.00 น. สรุป ไตร่ตรอง งานอภิบาลชุมชน 
21.00 น. ภาวนาเทเซ่ (ศีลอภัยบาป) 
21.40 น. พักผ่อน 

วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2020 

07.00 น. ภาวนาเช้า 
07.30 น. อาหารเช้า 
08.30 น. กิจกรรมสันทนาการ 
09.00 น. VTR เสียงเจ้าอาวาส … บทบาทเยาวชนต่อวัด
10.30 น. พัก 
11.00 น. มิสซาขอบพระคุณ 
12.00 น. อาหารกลางวัน 
12.40 น. เดินทางกลับบ้าน