โปสเตอร​์เพื่อประชาสัมพันธ​์

หรือ ดาวน์โหลดได้ที่

https://youth.thaicatholicyouth.com/download/