เรื่องราวการเดินทาง

JOURNEY STORIES

กำหนดการเดินทาง

JOURNEY SCHEDULE

1

1 - 25 มกราคม 2021

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ

2

25 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2021

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

3

6 - 15 กุมภาพันธ์ 2021

สังฆมณฑลราชบุรี

4

16 - 28 กุมภาพันธ์ 2021

สังฆมณฑลนครราชสีมา

5

1 - 31 มีนาคม 2021

สังฆมณฑลนครสวรรค์

6

1 - 30 เมษายน 2021

สังฆมณฑลเชียงใหม่

7

1-31 พฤษภาคม 2021

สังฆมณฑลเชียงราย

8

1 - 30 มิถุนายน 2021

สังฆมณฑลจันทบุรี

9

1- 31 กรกฏาคม 2021

สังฆมณฑลอุบลราชธานี

10

1 - 31 สิงหาคม 2021

สังฆมณฑลอุดรธานี

11

1 - 30 กันยายน 2021

อัครสังฆมณฑลท่าแร่ - หนองแสง

1. อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ 1 - 25 มกราคม 2021
2. สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี 25 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2021
3. สังฆมณฑลราชบุรี 6 - 15 กุมภาพันธ์ 2021
4. สังฆมณฑลนครราชสีมา 16 - 28 กุมภาพันธ์ 2021
5. สังฆมณฑลนครสวรรค์ 1 - 31 มีนาคม 2021
6. สังฆมณฑลเชียงใหม่ 1 - 30 เมษายน 2021
7. สังฆมณฑลเชียงราย 1-31 พฤษภาคม 2021
8. สังฆมณฑลจันทบุรี 1 - 30 มิถุนายน 2021
9. สังฆมณฑลอุบลราชธานี 1- 31 กรกฏาคม 2021
10. สังฆมณฑลอุดรธานี 1 - 31 สิงหาคม 2021
11. อัครสังฆมณฑลท่าแร่ - หนองแสง 1 - 30 กันยายน 2021

ข้อมูลก่อนเดินทาง

JOURNEY INFORMATION

ผู้นำการเดินทาง

JOURNEY LEADER

leader

ติดตามการเดินทาง

JOURNEY FOLLOW

ติดต่อเรา

CONTACT US

คณะกรรมการคาทอลิก เพื่อคริสตชนฆราวาส
แผนกเยาวชน

122/11 ซอยนนทรี 14 ถนนนนทรี
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร 10120

Email: thaicatholicyouth2021@gmail.com
FB: เพื่อนคู่คริสต์
IG: @thaicatholicyouth
Line: @thaicatholicyouth